Home | Handelsbetingelser | Contact Us

Grafikka is all about the people in Distributed Scrum Teams.
We're focused on onshore and nearshore team constructions and how to make it all work together in the agile Scrum framework.


Handelsbetingelseraf 2. juni 2010
1.Generelle betingelser
1.1 For at kunne bestille services og tjenester hos Grafikka forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge.

1.2Kunden er forpligtiget til selv at holde Grafikka opdateret på kundens stamdata, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

1.3Gældende for alle aftaler indgået med Grafikka forudsættes det at kunden har gennemlæst og accepteret nærværende betingelser. Det er kundens eget ansvar at læse betingelserne samt holde sig orienteret såfremt disse ændres.

2.Fakturering / Del fakturering
2.1Grafikka del-fakturerer hver den 20. i en måned med forfalden betaling til udgangen af en måned. Dette sker med mindre andet er specifikt aftalt med kunden.

2.2Fakturaer fremsendes elektronisk som Adobe PDF fil. Såfremt en faktura skal fremsendes pr. brev påregnes et administrationsgebyr.

3.Rykke procedure
3.1Ved forfalden betaling fremsendes en elektronisk rykker. Rykkeren pålægges et rykkergebyr samt renter af det forfaldne beløb.

3.2Imødekommes rykkeren ikke, fremsendes endnu en rykker. Imødekommes denne ikke, videresendes kunden til inkasso uden yderligere varsel.

4.Betaling
4.1Betaling foregår ved overførsel af beløb påskrevet fakturanummer til Grafikkas konto i Nordea A/S. Konto oplysningerne forefindes på samtlige fakturaer. Henvendelse i forbindelse med betaling kan ske direkte til bogholderiet: bogholderi (at) grafikka (dot) net

5.Priser
5.1Kunden skal betale moms i henhold til gældende satser, som fremgår af fakturaen.

5.2Grafikka forbeholder sig ret til at forandre priser og specifikationer uden varsel.

6.Levering ved produktkøb
6.1Kunden overtager ejendomsretten og risikoen, når produkter er overgivet til kunden.

7.Force majeure
7.1Grafikka er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering af Produkter eller udførelse af Serviceydelser, der skyldes forhold uden for Grafikkas kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder strejke og lockout blandt Grafikkas eller Grafikkas underleverandørers egne ansatte. I tilfælde af forsinkelser, manglende levering eller udførelse vil Grafikka opfylde sine forpligtelser i henhold til den indgåede, så snart det er muligt.

8.Konfliktløsning
8.1Vi vil bestræbe os på at løse alle uoverensstemmelser hurtigt og effektivt. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi løser en uoverensstemmelse på, og du ønsker at anlægge en retssag, skal dette ske ved de almindelige domstole i Danmark efter de gældende regler herom.

9.Definitioner
9.1Grafikka er et selskab, der er stiftet i Danmark med hjemsted på adressen Staldgårdsgade 3A, 8900 Randers, og med registreringsnummer 25487893.
Navigation
Site Services
Webmail: » Grafikka Webmail
Webmail: » Grantzau Webmail